Torino, Palazzo Madama (Pic A. Mercenaro©)

Torino, Palazzo Madama (Pic A. Mercenaro©)